Beschreibung:

Ein gesundes neues Jahr 2012 wünscht Euch puzzlespiele.net und Partner, kommt gut rein, feiert schön und bleibt gesund.

Game Info:


Tags:

, , ,

Happy New Year 2012

Happy New Year 2012

Stats:

7.261 views
Spiel bewerten:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...


Werbung

Browsergame DieSiedlerOnline

Habe 10 Sekunden Geduld, das Spiel wird geladen ...
  1. I read your post and wished I’d wrteitn it

    Kommentar von Cordelia am 24. Januar 2014 um 21:10
  2. န ၵ …သမ က သ ပ ခ စ တတ တ အ ဖတစ ယ က ရတ န ၵ သ ပ က က င တ ပ … MC … က ဇ ပ ဗ ဓ တ ပ တ က တ က န အၿမ တင န က ဆ တ န က လည ဆက တင ဖစ ဥ မ ပ ပ … Mon Petit Avatar …Merci bien pour ton compliment..!မ က င မ န ဝင …အ ဖန ႔သ က တဂ ဏ ဖစ နတ ပ ဟ တ လ .. )JJ …ဓ တ ပ တ မ ပလည က န ပ ခ င တ က မင တယ ဆ တ ဝမ သ ပ တယ ဗ … )Craton …က န လည အ ဒ လ ပ မင ခ င တ ပ ပ … မစ ယ …အ ဒ လည ဟ တ မယ ဗ အမ စ က က ယ ခ ထ က ပၚက ယ ရပ ဖ ႔ ငယ ငယ ကတည က လ က င ပ ခ ရ တ ဆ တ …. Gyidaw …Thanks for your kind comnmets! I also noted down your suggestion about Ma Eain Thu and will see to it. :)Angelhlaing … က ဇ ပ ပ ည မ ရ… မ ခ …က လ တ င သ ပ ပ ႐ င ႐ င န ႔ ႀက ပင ခ င ရခ ရင ကမ ၻႀက လည အခ ထက ပ ၿပ က န မ လ မ တ သခ တယ န …. ႐ စ …တစ စ သ က တ အခ တ လ မၾက ခဏက ရတ က နရ တ တ ပ ပ ဗ …. ))myo …အ ဒ လ မ ဓ တ ပ တစ ပ ႐ က ဖ လ လ ႔ ပန ႐ ၾကည လ က ဥ မယ န … )မ,႐ င လ …ဟ တ ပ တယ ဒ တ ဟ လ မ ဆက ဆ ရ မ အ ခခ အ တ မစ တ ပ ပ …

    Kommentar von Conocer am 25. Januar 2014 um 09:20


Kommentarfeld:

*

Zufallsspiele